Hakkımızda
 

 


 


 
Göç olgusu insanoğlunun varoluşu ile başlayan bir hikâyedir aslında. Değişik ırklara mensup insan grupları gönüllü olarak ya da baskı altında bireysel ya da kitlesel göçlere maruz kalmıştır. Bu göç hareketleri tarih boyunca önemli sonuçlar doğurmuş, milletlerin ve devletlerin oluşumunda rol oynamıştır. Göç yeni hayatlara kapı açtığı gibi büyük insani dramlara da yol açmıştır. Ülkelerin kalkınmasında rol oynadığı kadar milletlerin dünya üzerinden silinmesinde de etkili olmuştur.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, özellikle son on yılda göç olgusu farklı bir mahiyet kazanmış önemli bir uluslararası problem oluşturmuştur. İster savaş nedeniyle ister başka nedenlerle olsun, başka ülkelerden göç edenlere karşı genelde birçok ülkede negatif bir tavrın ortaya çıktığı görülmektedir.
 
Son derecede önem taşıyan bu sosyal olgunun doğurduğu ekonomik, siyasi, hukuki, sosyal ve kültürel problemler karşısında, bu göç hareketlerinin sağlıklı bir değerlendirmesinin yapılması ve bünyesinde barındırdığı potansiyel tehlikeleri minimize ederek uygulanacak uyum politikaları ile sağlıklı bir biçimde yönetilmesi bugün ülkelerin tartıştığı ilk problemler arasında yer almaktadır.

Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi ( TAGU), göç ve uyum ana başlığı altında bu problemleri bilimsel çerçevede ele alıp göçmen, mülteci ve sığınmacılık konularını, uyum, medya, kimlik, kültür, haklar, imaj, siyaset, sivil toplum, ekonomi, güvenlik, ayrımcılık, din, dil, demografik gelişmeler, diplomasi gibi önemli alan ve temalarla bir araya getirerek: kamu araştırmaları, projeler, raporlar, panel-sempozyum-kongreler düzenlemeyi ve farklı etkinliklerde yer almayı, bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak göç olgusunun doğurduğu problemlere çözüm üretmeyi amaçlamaktadır.